Opći uvjeti korištenja platforme

U daljnjem tekstu „OU“

1. TERMINI

U predmetnim Uvjetima korištenja platforme termini imaju sljedeće značenje:

“Pružatelj usluge”: BeeRent d.o.o. je pravna osoba osnovana po hrvatskom pravu na adresi Rovinj, Zorzetti 3, PDV broj: 65741753571, koja pruža na uporabu online programsku platformu za distribuciju usluga u turističkoj djelatnosti

“Korisnik”: korisnik je fizička ili pravna osoba koja koristi programsko rješenje Pružatelja usluge za prodaju usluga u turističkoj djelatnosti

“Ovlaštena osoba": je zakonski ili ugovorni predstavnik druge fizičke ili pravne osobe, čije ovlaštenje za zastupanje ovisi o relevantnim pravnim normama ili pravovaljanog ugovora među njima 

Pružatelj usluga i Korisnik u daljnjem tekstu mogu biti zvane pojedinačno kao „Stranka“, odnosno skupno „Stranke“

"Treća strana": je fizička ili pravna osoba koja je na bilo koji način uključena u pravni odnos među Strankama i ima izravan ili neizravan utjecaj na međusobni pravni odnos među Strankama reguliran ovim OU

"Proizvod": programsko rješenje na koje se odnose predmetni OU predstavlja skup programa, servisa, Internet servisa i Internet stranica koji zajednički sačinjavaju cjelovito Internet rješenje za uređivanje i vođenje objekata na Internet platformi, kroz koju Korisnik i njegove povezane osobe mogu kreirati objekte koje Korisnik nudi za iznajmljivanje svojim klijentima i kroz koju potencijalni gosti mogu prikupiti informacije o objektima iznajmljivanja, njihovu kalendarsku dostupnost, te sklopiti ugovor o iznajmljivanju ili drugu poslovnu suradnju sa Korisnikom, kao i procesuirati plaćanja kroz sustav

"Licenca": Licenca je pravni instrument kojim se regulira korištenje Proizvoda

"Cjenik”: Je službeni dokument sa cijenama svih usluga naplaćivanih od strane Pružatelja usluga, izdan i povremeno mijenjan na njegovim službenim stranicama

"Datum stupanja na snagu": je datum posljednje izmjene ovih OU

U jednini "Dokument" odnosno u množini "Dokumenti": Dokumenti predstavljaju dokumentaciju izdanu od strane Pružatelja usluga na njegovim službenim Internet stranicama, a koje smatra nužnim za korištenje Proizvoda od strane Korisnika

“OU”: Opći uvjeti korištenja Platforme predstavljaju ukupnost pravila i uvjeta pod kojima Korisnik ima pravo koristiti Proizvod i pravno obvezuju Stranke prilikom njihova prihvaćanja od strane Korisnika na službenim Internet stranicama Pružatelja usluga

“Povjerljive informacije”: znače svaku informaciju, tehničke podatke ili Know-How, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke koji se odnose na istraživanje, planove Proizvoda, Proizvod, servise, korisnike, tržišta, programe, razvoje, patente, procese, dizajne, crteže, inženjering, hardverske konfiguracijske informacije, marketing ili financije strane koja pruža navedene informacije, a koje Povjerljive informacije su tako označene pismeno da su povjerljive ili u njezinu vlasništvu, ili su dane usmeno, nakon čega je uslijedila pisana potvrda da su dane kao povjerljive. Povjerljive informacije ne uključuju informacije, tehničke podatke ili Know-How koje: (i) se nalazi u posjedu strane koja prima informacije u vrijeme primitka takve informacije, ako je to dokazano u njezinoj dokumentaciji i zapisima u trenutku primitka informacije; (ii) prije ili nakon primitka informacije postane dijelom javnog znanja ili literature osim u slučaju kada je to rezultat protupravne pasivne ili aktivne radnje strane koja je primila informaciju; (iii) je u pisanom obliku odobrena za objavu od strane koja daje tu informaciju.

“Korisničke informacije”: znače korisničke informacije koje Pružatelj usluge dijeli u ime Korisnika u svrhu korištenja Proizvoda, uključujući Osobne podatke koji se odnose na goste Korisnika, vlasnike smještajnih kapaciteta upravljanih od strane Korisnika, i kanala prodaje sa kojima Korisnika ima formalni poslovni odnos.

“Držatelj podataka”: znači fizičku ili pravnu osobu koja odlučuje svrhu i sredstva procesuiranja Osobnih podataka

“Procesor podataka”: znači fizičku ili pravnu osobu koja procesuira Osobne podatke u ime Držatelja podataka

“Obrnuti inženjering”: uključuje sve postupke izvlačenja znanja ili dizajn informacija iz Proizvoda i njegovo reproduciranje ili reproduciranje bilo čega temeljeno na izvučenim informacijama.

“Aplikacija Pružatelja usluge” znači upravljačku ploču koja se nalazi na internetu koja služi za korištenje Proizvoda

“Osobni podaci” znače svi podaci koji se odnose na žive osobe koje mogu biti identificirane (a) korištenjem tih podataka, ili (b) korištenjem tih podataka i drugih informacija koje su posjedu, odnosno koje mogu doći u posjed Držatelja podataka

“Informacije o smještajnim jedinicama” znače potpune opisne informacije svake pojedine smještajne jedinice koje Korisnik želi unijeti u Proizvod, uključujući, ali neograničavajući se na naziv objekta, opis, lokaciju, sadržaji, kalendar, cijene, fotografije i druge prikladne informacije

“Informacije objekta” znače sve informacije objektu i rezervacijama

“Dijeljenje objekta” znači mogućnost jednog Korisnika da preprodaje i radi rezervacije Objekata drugog Korisnika. Dijeljenje objekata zahtjeva ugovorni odnos među odnosnim korisnicima s time da dostupnost pogodnih objekata nije garantirana od strane Pružatelja usluge

“Jedinica” je smještajna jedinica unesena u Proizvod od strane Korisnika

“PCI”: Sigurnosni standardi kartičarskih kuća (PCI DSS) su vlasničke informacije sigurnosnih standarda za pravne osobe koje rukuju kreditnim karticama i koje se smatraju obveznim od strane najvećih kartičarskih brandova, uključujući Visa, MasterCard, American Express, Discover i JCB i koje provode putem PCI DSS Vijeća

“Transakcijska naknada”: je naknada naplaćena od strane banke ili payment gateway pravne osobe koja ima pravnu i komercijalnu osnovu i koja je procesuirana prema Korisniku

2. UVJETI

Ovi OU predstavljaju pravno valjan i obvezujući ugovor među Strankama od trenutka pristanka Korisnika na službenim stranicama Pružatelja usluga do trenutka kada Korisnik prestane koristiti Proizvod, uz izuzetke određene relevantnim člancima ovih OU.

Fizička ili pravna osoba postaju Korisnikom označavajući prihvat ovih OU na službenim internet stranicama Pružatelja usluga. Prihvat ovih OU se ima napraviti od strane fizičke osobe koja će koristiti Proizvod ili ovlaštenog predstavnika fizičke ili pravne osobe. Ukoliko je prihvat izvršen od strane fizičke osobe, Pružatelj usluga zadržava pravo zahtijevati dokument izdan od strane nadležnog tijela javne uprave za osobu koja je popunila službenu dokumentaciju Pružatelja usluga, kako bi se dokazao identitet i istovjetnost Korisnika i osobe koja je popunjavala dokumentaciju, a ukoliko je prihvat ovih OU izvršen od strane ovlaštene osobe fizičke ili pravne osobe, Pružatelj usluga zadržava pravo zahtijevati službeni dokument izdan od strane ovlaštenog tijela javne uprave kako bi se dokazao identitet pravne ili fizičke osobe koja će koristiti Proizvod, te pravo zastupanja.

Prihvaćajući ove OU, Korisnik prihvaća da mu mogu biti naplaćene sve cijene, troškovi, transakcije naznačene na cjeniku korištenja Proizvoda, koji može biti mijenjan od strane Pružatelja usluga bez posebnog dopuštenja Korisnika. Ukoliko je cjenik promijenjen, izmjene postaju aktivne na dan objave na službenim Internet stranicama Pružatelja usluga. Korisnik prihvaća da mu može biti naplaćeno od strane Pružatelja usluga u bilo koje doba za sve transakcijske naknade treći osoba bez dodatnog pristanka.

Isključiva je odgovornost Korisnika da pruži istinite informacije o sebi, uslugama koje pruža, informacijama o bankovnim karticama, te drugim informacijama traženim od strane Pružatelja usluge i / ili nadležnih tijela javne uprave.

Pružatelje usluge nije (i) posrednik za nekretnine, agent, osiguravatelj, niti agent za rezervacije; (ii) ugovorna strana bilo kojeg ugovora za iznajmljivanje ili bilo kakvog drugog ugovornog odnosa između Korisnika (ili njegovih dobavljača) i gostiju koji iznajmljuju Smještajne jedinice ili koji ulaze u bilo koju transakciju sa Korisnikom (ili njegovim dobavljačem); i (iii) nema ovlasti prihvatiti ili odbiti ponudu za iznajmljivanje ili bilo kakvu drugu ponudu za ugovor između Korisnika i njegovih kupaca, takva ovlast leži isključivo na Korisniku ili njegovu kupcu.

2.1. LICENCA

Pružatelj usluga daje Korisniku ne-ekskluzivnu, ne-prenosivu, ograničenu licencu korištenja Proizvoda i relevantne korisničke dokumentacije pod niže navedenim uvjetima.

Korisnik je ovlašten koristiti Proizvod poštivajući ove OU, usmene i pisane smjernice Pružatelja usluga, i relevantne zakonske odredbe.

Korisnik je ovlašten koristiti Proizvod isključivo u svoje ime i to isključivo sukladno relevantnoj dokumentaciji, funkcije i svrhu za koju je kreiran.

2.2. PRETPLATA

Proizvod se sastoji od modula. Moduli koji nisu određeni kao naplatni u službenom cjeniku, su besplatni za korištenje od strane Korisnika.

Proizvod se smije koristiti na temelju uvjeta navedenih u ovim OU i službenom cjeniku Pružatelja usluga inkorporiranog u ove OU.

Sve promjene cjenika moraju biti objavljene na službenoj Internet stranici Pružatelja usluga i Korisnik mora biti obaviješten putem elektroničke pošte.

Proizvod se smije koristiti na temelju uvjeta navedenih u ovim OU i službenom cjeniku Pružatelja usluga inkorporiranog u ove OU.

Korisnik prihvaća i u potpunosti razumije da Pružatelj usluga (sukladno vlastitoj volji) može mijenjati cjenik bez bilo kakvog prethodnog pisanog ili usmenog pristanka Korisnika.

2.3. PROGRAMSKA AŽURIRANJA I IZMJENE

Pružatelj usluga može po vlastitom nahođenju ažurirati i izmijeniti Proizvod bez prethodna pisana ili usmena pristanka Korisnika.

Sva ažuriranja i izmjene Proizvoda biti će objavljena na službenim Internet stranica Pružatelja usluga.

Svako ažuriranje i / ili izmjena biti će smatrana dijelom Proizvoda i zaštićena ovim OU.

2.4. VLASNIŠTVO

Vlasništvo, definirano relevantnim pravnim pravilima, nad Proizvodom i svim materijalima, uključujući, ali ne ograničavajući se na uobičajene dizajne, planove; audio, vizualno i  tekstualni sadržaj, program (izvorni) kod, Internet stranice kreirane od strane Pružatelja usluga, skripte, strukture baza podataka, vlasništvom obuhvaćene strategije i procese, i drugu intelektualnu imovinu, koju Pružatelj usluga koristi u trenutnom poslovnom odnosu, kao i izvan njega, bannere, tvorničke znakove, patente, baze podataka, audio i vizualne materijale, ideje za razvijanje novih tehnologija, trenutne tehnologije korištene od strane Pružatelja usluga, kao i buduće tehnologije koje su rezultat tehnologija koje su trenutno u vlasništvu Pružatelja usluga i / ili njegovih partnera ili nad kojima Pružatelj usluga i / ili njegovi partneri polažu druga stvarna prava, ostaju u isključivom vlasništvu Pružatelja usluga i / ili njegovih partnera.

Sva autorska prava i vlasništvo nad patentima nad svom do sada, te u budućnosti kreiranom tehnologijom unutar ili izvan pravnog odnosa uređenog ovim OU,  pripadaju isključivo Pružatelju usluga i / ili njegovim poslovnim partnerima.

Korisnik se obvezuje kako neće pobijati niti osporavati autorska ili bilo koja druga vlasnička prava nad Proizvodom.

Iznimku pristavljaju fotografije, video i tekstovi smještajnih jedinica i drugih turističkih usluga učitanih od strane Korisnika.

2.5. ZABRANA OBRNUTOG INŽENJERINGA

Korisniku je zabranjeno (a) modificirati, prilagoditi, izmijeniti, prevesti ili kreirati izvedene radove Proizvoda; (b) pod-licencirati, iznajmiti, posuditi ili na drugi način dozvoliti trećim stranama korištenje Proizvoda; (c) kreirati program obrnutim inženjeringom, dekompajlirati, rastaviti, ili na drugi način pokušati kreirati izvedene radove izvornog koda Proizvoda; (d) na drugi način koristiti Proizvod osim onog dozvoljenog ovim OU.

2.6. DODATNA OGRANIČENJA

Osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno unutar ovih OU, a i u tom slučaju isključivo na točno određeni način, Korisnik ne smije (a) dozvoliti trećim stranama korištenje Proizvoda; (b) maknuti niti izmijeniti bilo koju trgovačku marku, oznaku usluge, logo, zaštitu autorskog prava ili druge oznake vlasništva na Proizvodu; (c) staviti na bilo koji dio Proizvoda materijale koji su protupravni, sramotni, opasni ili pogrdni, niti one kojima se krši ili zlouporabljuje bilo kakvo vlasničko, autorsko, patentno pravo, poslovna tajna ili bilo koje zakonom ili sudskom praksom uređeno intelektualno pravo vlasništva.

Pružatelj usluga zadržava pravo, ali ne preuzima obvezu, ukloniti iz bilo kojeg dijela Proizvoda sav sadržaj i materijale koji krše relevantne odredbe ovih OU; (a) pristup Proizvodu ukoliko je izravan konkurent Pružatelju usluga; ili (b) pristup Proizvodu ukoliko je korišten u svrhu praćenja dostupnosti, performansi ili funkcionalnosti ili bilo kojeg drugog praćenja poslovanja radi usporedbe sa svojim ili poslovanjem drugih tvrtki odnosno u bilo koje kompetitivne svrhe. 

Korisnik se obvezuje ne koristiti Proizvod ili bilo koju informaciju dobivenu kroz njega za bilo koju protupravnu ili neovlaštenu svrhu.
Korisnik se slaže da Pružatelj usluga nema nikakvu obvezu zadržati bilo kakav sadržaj, podatke ili materijal nakon isteka ili raskida bilo kojeg pravnog odnosa između stranaka, te da takav sadržaj, podaci ili materijali mogu biti ne-oporavljivo izbrisani nakon isteka ili raskida.

Korisnik se obvezuje ne registrirati imena domena koja su derivirana ili prijevarno slična Proizvodu ili njegovoj trgovačkoj marki ili koja imaju svrhu ili efekt kritiziranja, ismijavanja, podcjenjivanja, ili klevete Pružatelja usluga i njegovih proizvoda, usluga, uvjeta poslovanja, direktora, ovlaštenih osoba, dioničara ili zaposlenika.

2.7. KORISNIČKI LOGO I UČITANI AUDIO I VIDEO PODACI

Korisnik se slaže da Pružatelj usluga može, nenaplatno, bez bilo kakvog dodatnog pisanog ili usmenog pristanka, postaviti logo i /ili tekst poveznicu na njegove službene Internet stranice i elektroničku poštu uključenu u Proizvod, uključujući i javno dostupne stranice na Korisnikovoj Internet stranici.

Korisnike se slaže da Pružatelj usluga može, nenaplatno, pozvati se na odnos sa Korisnikom u marketinške svrhe.

Korisnik se slaže da Pružatelj usluga može pristupiti svim informacijama uskladištenog na ili proslijeđenog kroz Proizvod kako bi provodio istraživanja, iskorištavanja i unaprjeđenja Proizvoda i pružanja anonimnih izvještaja za interno korištenje i vanjske klijente i poslovne suradnike.

Korisnik se slaže da Pružatelj usluga može, nenaplatno, bez bilo kakvog dodatnog pisanog ili usmenog pristanka, slati učitane audio, video i druge podatke u Proizvod trećim stranama u svrhu prodaje usluga u turizmu putem Proizvoda.

2.8. PLAĆANJA

U svrhu verifikacije profila i naplate pretplate, Korisnik je obvezan dostaviti valjan bankovni račun i podatke njegove kreditne / debitne kartice Pružatelju usluga.

Pružatelj usluga drži Korisnika potpuno odgovornim za sve pružene informacije o podacima dostavljenim od strane Korisnika i / ili osoba koje on ovlasti za rukovanje i prosljeđivanje podataka.

Svi troškovi transakcija, bez obzira na način plaćanja, su na teret Korisnika.

U slučajevima gdje Pružatelj usluga mora procesuirati uplate Korisniku sukladno cjeniku, one će biti izvršene sukladno relevantnim zakonima i cjeniku, s time da Pružatelj usluga zadržava pravo zadržati iznose nastale kršenjem ovih OU, javnoj sigurnosti ili u slučajevima određenim lokalnim ili međunarodnim propisima ili ugovoru između Korisnika i kanala prodaje.

Korisnik pristaje kako Pružatelj usluga može naplatiti korisnikovu kreditnu / debitnu karticu za uslugu korištenja Proizvoda sukladno službenom Cjeniku ili u slučaju da Korisnik prouzroči štetu Pružatelju usluga korištenjem bilo kojih usluga Pružatelja usluga u bilo koje doba, bez bilo kakvog dodatnog pristanka.

2.9. POREZ

Pružatelj usluga će od Korisnika prikupiti sve poreze primjenjive na temelju korištenja Proizvoda i provoditi isplate sukladno relevantnim propisima.

U slučajevima gdje, po relevantnim  propisima, ne postoji obveza Pružatelja usluga prikupiti primjenjiv porez, Korisnik je isključivo odgovoran prikupiti i platiti sve relevantne poreze. 

2.10. KORISNIKOVI PODACI

Korisnik će Proizvod koristiti kao svoj primarni program za pružanje usluga u turizmu.

Korisnik se obvezuje dostaviti Pružatelju usluga cjelokupne i točne informacije smještajnih jedinica i drugih usluga u turizmu upravljanih kroz Proizvod, uključujući informacije o naplati prema gostu i plaćanja izvršena putem Proizvoda, kao i druge opisne informacije koje se tiču tih usluga, putem obostrano dogovorenog formata elektroničkog prijenosa podataka ili kroz ručni unos podataka Korisnika u Proizvod.

Korištenjem Proizvoda Korisnik daje svoj pristanak Pružatelju usluga da se njegovi osobni podaci, osobito ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, mobitel, telefon, osobni identifikacijski broj, PDV broj, bankovni račun i drugi podaci koji su bitni za prodaju njegovih usluga putem Proizvoda, šalju kanalima prodaje na koje je zatražio spajanje i njegovim klijentima.

Korisnik jamči da su sve informacije istinite, cjelokupne i točne i da ima ovlast dati informacije Pružatelju usluga.

Pružatelj usluga ima pravo spremiti i / ili prenijeti sve pružene informacije bez ikakvih ograničenja i dodatnih obavještenja, ne-naplatno, kroz Proizvod, u smislu čega Korisnik se slaže zaštititi i obeštetiti Pružatelja usluga i njegove zaposlenike od svih zahtjeva za naknadu štete koji mogu proizaći u svezi navedenih informacija.

Korisnik je isključivo odgovoran dobaviti sve nužne pristanke i dozvole potrebne kako bi, sukladno relevantnim odredbama mjerodavnih pravnih pravila koja se tiču intelektualnog prava vlasništva, imao pravo korištenja svih podataka unesenih u Proizvod, uključujući i korištenje odabrane domene Internet stranice.

Korisnik se slaže da sve informacije podnesene u, uskladištene ili distribuirane od strane Korisnika u povezanosti sa korištenjem Proizvoda (a) neće biti lažne, netočne, prijevarne ili varljive; (b) neće narušavati autorska prava, patentna prava, zaštitni znak, poslovne tajne trećih osoba, ili bilo koja druga vlasnička prava ili prava izdavanja ili prava na privatnost; (c) neće povrijediti bilo koji zakon, statut, propis; (d) neće biti klevetnička, narušavati dobar glas, protupravno prijeteća ili protupravno zlostavljačka; (e) neće sadržavati seksualno eksplicitne, razvratne ili pornografske sadržaje; (f) neće sadržavati govor ili slike koje su uvredljive, nečasne, prijeteće, štetne, klevetničke, prijevarne, zlostavljačke ili diskriminatorske (bez obzira da li se temelje na rasi, etničkoj pripadnosti, vjeri, religiji, spolu, seksualnoj orijentaciji, fizičkoj invalidnosti i drugo); (g) neće sadržavati grafičko nasilje; (h) neće sadržavati izričite izjave ili položaj u pogledu politički osjetljivih ili kontroverznih pitanja (npr. eutanazija, pobačaj, smrtna kazna) ili sadržavati drugi politički sadržaj (npr. lobiranje, Internet stranice kojima se oformljuju politički aktivni odbori, političke kampanje); (i) neće sadržavati nikakve viruse, trojane, crve, vremenske bombe, ili druge programske sadržaje koji su namijenjeni oštetiti, štetno utjecati na, potajno presresti ili eksploatirati Proizvod, podatke ili osobne informacije; i (j) neće prouzročiti opasnost od nastanka odgovornosti za štetu Pružatelju usluga ili uzrokovati gubitak (u cijelosti ili djelomično) drugih klijenata ili usluga drugih pružatelja usluga ili dobavljača.

Pružatelj usluga zadržava pravo nadzora i limitiranja odnosno zabrane pristupa automatiziranim procesima (robotima) koji prikupljaju vlasničkim pravima zaštićen sadržaj bez izričite dozvole Pružatelja usluga, bez obzira da li taj sadržaj je u vlasništvu Korisnika, Pružatelja usluga ili trećih osoba.

Korisnik mora kreirati svoje uvjete korištenja usluga, kao i uvjete naplate i otkazivanja koje se odnose na usluge koje pruža sukladno relevantnim odredbama mjerodavnih pravnih pravila.

Korisnik mora samostalno dogovoriti komercijalne i druge uvjete sa kanalima prodaje sa kojima želi biti spojen korištenjem Proizvoda radi prodaje svojih usluga.

2.11. KORIŠTENJE PROIZVODA

Korisnik se obvezuje: ne koristiti Proizvod za „spamiranje“ o čemu odlučuje Pružatelj usluga o svojoj diskrecijskoj odluci; da će držati sigurnom svaku identifikaciju, lozinku, i druge povjerljive podatke u svezi sa korištenjem Proizvoda, te da će odmah obavijestiti Pružatelja usluga o svakom neovlaštenom korištenju Proizvoda, povredi sigurnosti, uključujući gubitak, krađu ili neovlašteno otkrivanje lozinki ili drugih sigurnosnih podataka, kao i sumnji u navedeno; ne koristiti Proizvod za bilo kakvu protupravnu svrhu; ne baviti se bilo kojom radnjom koja ograničava ili sprječava bilo koju drugu osobu koristiti ili uživati u korištenju Proizvoda ili koja, po sudu Pružatelja usluga, stvara mogućnost nastanka bilo kakve štete Pružatelju usluga ili bilo kojem njegovom korisniku ili dobavljaču; biti odgovoran uzeti i održavati svu telefonsku, hardware, i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Proizvoda, kao i platiti sve iznose koji se odnose na navedeno.

Ukoliko Korisnik koristi modul Proizvoda koji mu omogućava slanje elektroničke pošte, on mora poštivati sve relevantne pravne propise, a njegova elektronička pošta mora sadržavati poveznicu za isključenje iz primanja elektroničke pošte, te potpune informacije adrese. 
Ukoliko Korisnik zloupotrebljava modul za slanje elektroničke pošte, npr. spam, Pružatelj usluga je ovlašten zabraniti korištenje modula i zahtijevati povrat svih troškova i naknadu nastale štete.

Za svo vrijeme korištenja Proizvoda, Korisnik je dužan postupati sukladno svim lokalnim zakonima.

Diskrecijskom odlukom Pružatelja usluga kroz Proizvod mogu biti prikazane određene marketinške informacije, kojom činjenicom ne nastaje ovlaštenje Korisnika na primitak bilo kakve marketinške naknade ili prihoda, osim ukoliko to nije izričito dogovoreno u pisanom obliku sa Pružateljem usluga.

Korisnikovi poslovni odnosi, ili sudjelovanje u promotivnim akcijama, sa oglašivačima nađenim na ili kroz Proizvod, uključujući plaćanje i dostavu povezane robe kroz Proizvod, i svaki drugi pojmovi, uvjeti i jamstva ili prezentacije povezane sa takvim odnosima, se sklapaju isključivo između Korisnika i oglašivača.

Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili bilo kakvu vrstu štete nastalo kao rezultat navedenih odnosa ili kao rezultat prisutnosti takvih oglašivača na Proizvodu.

Proizvod može uključivati na druge Internet stranice ili resurse i sadržavati funkcionalnosti i informacije koje omogućuju Korisniku angažirati ili ući u ugovorne odnose sa trećim osobama pružateljima određenih usluga, uključujući,  ne ograničavajući se, na kanale prodaje spojene sa Proizvodom.

Ukoliko Korisnik zatraži biti spojen sa sustavima trećih strana radi prodaje svojih usluga, ovlašćuje Pružatelja usluga poslati unesene informacije o sebi i svojim smještajnim jedinicama unesenima u Proizvod zahtijevanima od strane trećih strana.

Korisnik se slaže da Pružatelj usluga nije odgovoran za dostupnost takvih vanjskih stranica ili resursa i nije odgovoran za bilo kakav sadržaj, oglašavanje, proizvode, usluge, ili druge materijale učinjene dostupnima od strane trećih strana ili kroz takve stranice ili resurse, niti ukoliko su programi trećih strana certificirani kao kompatibilni sa Proizvodom.

Korisnik se nadalje slaže da Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili gubitak prouzročen ili navodno prouzročen u svezi s korištenjem ili oslanjanjem na takav sadržaj, oglašavanje, proizvoda ili servise učinjene dostupnima od trećih strana ili kroz takve stranice ili resurse trećih strana.

Korištenjem Proizvoda Korisnik pristaje primati informacije Pružatelja usluga u elektroničkom obliku bez ograničenja.

2.11.1. POSEBNI PROGRAMI SA KANALIMA PRODAJE

Neki kanali prodaje zahtijevaju od svojih dobavljača (iznajmljivača i managera) minimum objekata koji moraju biti poslani putem platformi za online dijeljenje objekata.

Za dobavljače koji ne ispunjavaju minimalne uvjete o broju objekata za ovaj tip spajanja, neki kanali prodaje su razvili programe unutar kojih tvrtka koja čija je platforma za online dijeljenje kreira jedinstveni profil za općenito managiranje tih objekata.

Unutar tog programa kanal prodaje potpisuje ugovor sa Pružateljem usluga za objekte koji će biti podijeljeni sa odnosnim kanalom prodaje.
Unutar tog programa Pružatelj usluga je isključivo poveznica između iznajmljivača i managera s jedne strane i kanala prodaje i njihovih gostiju sa druge strane.

Pružatelj usluga će obavijestiti Korisnika ispunjava li uvijete za ulazak u takav program.

Tijekom sudjelovanja, Korisnik je isključivo odgovoran za sve rezervacije i relevantne obveze koje proizlaze iz takvog ugovornog odnosa između kanala prodaje i Pružatelja usluga, kao i svih relevantnih pravnih propisa.

Korisnik je isključivo odgovoran izvršiti sve rezervacije kreirane od strane gostiju na odnosnom kanalu prodaje.

Pružatelj usluga je jedino odgovoran obavijestiti Korisnika za sve rezervacije i osobne podatke gostiju sukladno ovim Općim uvjetima i programskim ograničenjima, te obveza BeeRent Pay usluge.

Ukoliko Korisnik želi sudjelovati u takvom programu, mora ispunjavati sve zahtjeve za korištenje BeeRent Pay usluge i relevantne zakonske odredbe.

2.12. PROCESUIRANJE PLAĆANJA

Za sva plaćanja koja se imaju procesuirati putem Proizvoda Pružatelj usluga će u svako vrijeme održavati usklađenost sa PCI standardima.

Pružatelj usluga će samovoljno odabrati online pružatelja naplate ili samostalno procesuirati plaćanja unutar Proizvoda sukladno najvišim PCI standardima.

Sva dokumentacija u svezi procesuiranja plaćanja smatra se Povjerljivim informacijama i ne smije biti dijeljena sa neovlaštenim osobama.

U slučajevima procesuiranja naplate kroz Proizvod, korisnik kartice i Korisnik su u potpunosti odgovorni za svu štetu koja se može dogoditi Pružatelju usluge u slučaju (i) kršenja međudržavnih ili lokalnih zakona; (ii) kršenja PCI standarda; (iii) ne pružanja dodatnih informacija zatraženih od strane Pružatelja usluga; (iv) pružanja lažnih, nepotpunih ili netočnih informacija; (v) odbijanja surađivanja u pravnim postupcima ili provjerama zahtijevanim od strane nadležnih državnih ili PCI tijela; (vi) pruži kreditnu ili debitnu karticu bez prethodnog pisanog pristanka korisnika kartice.

2.13. PODRŠKA

Pružatelj usluga pristaje pružiti podršku neophodnu za korištenje Proizvoda sukladno industrijskim standardima.

Pružatelj usluga će pružati podršku za vrijeme radnih sati između 8:00 ujutro i 4:00 poslije podne, uz izuzetak neradnih dana  (nacionalni praznici i katolički blagdani).

Podrška će načelno biti pružena putem elektroničke pošte ili putem adekvatnog programskog sučelja kroz Proizvod.

U svrhu kontrole kvalitete Pružatelj usluga je ovlašten bez bilo kakvog dodatnog pisanog ili usmenog pristanka zabilježiti i pratiti sve telefonske i elektronske razgovore između korisničke podrške Pružatelja usluge i Korisnika.

2.14. SIGURNOSNE INFORMACIJE

Korisnik mora koristiti svoje najbolje napore čuvati na sigurnome sve osjetljive sigurnosne informacije u svrhu korištenja Proizvoda, npr. korištena elektronička pošta, naziv profila, lozinka i dr.

Korisnik mora držati takve informacije strogo povjerljivo i ukoliko primijeti gubitak ili neovlašteno korištenje takve informacije odmah obavijestiti Pružatelja usluga.

Korisnik je samostalno odgovoran za korištenje njegovih pristupnih podataka trećim osobama i Pružatelju usluga za svu nastalu štetu. 

2.15. POLITIKA PRIVATNOSTI

Službenik za zaštitu podataka Ivan Cvek, mail: customerservice@beerent.com. 

Prikupljeni osobni podaci potrebni su za spajanje na kanale prodaje, online naplatu, korištenje modula za slanje sms poruka, korištenje modula za slanje mailova, komunikaciju sa turistima, izdavanje računa, slanje podataka poreznoj upravi, prijavu u sustave za prijavu gostiju, te sličnu namjenu.

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka je u svrhu izvršenja usluga u turizmu koristeći Proizvod, sukladno ovim OU.

Osobni podaci se koriste temeljem pristanka na ove OU i korištenjem Proizvoda.

Za korištenje prava u svezi obrade osobnih podataka, subjekt može koristiti navedeni mail.

Prava subjekata su: (i) pravo na pristup prikupljenim i obrađivanim osobnim podacima, (ii) svrsi obrade, (iii) vrsti i kategorijama prikupljanih podataka, (iv) uvid u takve podatke, (v)  pravo na uvid u primatelje, njihovim kategorijama i o predviđenom razdoblju pohrane. 

Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim relevantnim pravnim normama, odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Subjekti obrade imaju pravo tražiti ispravak ili dopunu netočnih i nepotpunih podataka slanjem potpunog zahtjeva na navedeni email sa jasnim uputama što nije točno ili je nepotpuno, u kom smislu bi trebalo ispraviti, uz dostavu dokaza.

Subjekt obrade ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: (i) prestane svrha obrade, (ii) povuče privolu a ne postoji druga pravna osnova za obradu, (iii) uloži prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje jači legitimni  razlozi za obradu, (iv) osobni podaci nezakonito su obrađeni, (v) ukoliko je to određeno relevantnim pravnim odredbama.

Iznimno od prethodnog stavka, subjekt obrade nema pravo tražiti brisanje osobnih podataka ukoliko je obrada nužna radi (i) ostvarivanja prava na slobodu  izražavanja i informiranja, (ii) poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada ili radi izvršavanja zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, (iii) svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz prethodnog stavka može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade, (iv) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Subjekt obrade ima pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka ukoliko (i) osporava njihovu točnost, (ii) obrada je nezakonita a subjekt se protivi njihovim brisanjima, (iii) voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali subjekt to traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, (iv)  subjekt uloži prigovor na obradu.

Osobni podaci mogu biti proslijeđeni na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. 

S navedenim izvršiteljima obrade sklopljeni su ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima sukladno GDPR.

U određenim okolnostima postoji pravna obveza prosljeđivanja osobnih podataka, a obradom kojih, može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos.

Pravna obveza proizlazi iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU.

U prikupljanju i obradi osobnih podataka primjenjuje se najviši stupanj zaštite u tehnološkom i organizacijskom aspektu.

Svi zaposlenici su se obvezali na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti ili ugovorima o radu.

Osobni podaci se obrađuju dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. 

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni  podaci se ne koriste,  te ostaju u sustavu pohrane radi čuvanja za vrijeme trajanja obveze čuvanja sukladno zakonskim propisima o čuvanju arhivskog gradiva.

Sva pitanja u svezi predmetne materije šalju se na mail adresu iz stavka 1. ovog članka.

Predmetna materija ažurira se sukladno obvezama relevantnih pravnih propisa, te prilagodbom u tehničkom i organizacijskom smislu, vezanom uz sigurnost osobnih podataka.

2.15.1.    KORIŠTENJE KOLAČIĆA

Pružatelj usluga koristi tekstualne datoteke (u daljnjem tekstu: „kolačiči“) na svojoj Internet stranici www.beerent.com.

Kolačići su tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje kolačić. 

Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na Internet stranicama Pružatelja usluga koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.
 

2.16. IZJAVA O ODRICANJU

Proizvod i sve informacije pružene od strane Pružatelja usluga koje se odnose na Proizvod su Korisniku pružene u stanju u kojem se nalazi, bez jamstva bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prodajne mogućnosti, prikladnu uporabu u bilo koju svrhu, ili bilo kojeg drugog jamstva, stanja, garancije, ili predstavljanja, u usmenom ili pisanom obliku, a Korisnik prihvaća Proizvod općenito pružen ili prilagođen za njegovo osobno korištenje na vlastiti rizik.

Proizvod može biti podvrgnut ograničenjima, usporenosti u korištenju, i drugim problemima vezanim uz korištenje interneta i elektroničkih komunikacija.

Pružatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvo usporeno korištenje, neuspješne isporuke ili drugu štetu koja je rezultat takvih problema.

2.17. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u kom slučaju Pružatelj usluga niti osobe sa kojima ima poslovni odnos neće biti odgovorni za bilo kakvu posrednu, slučajnu, krivičnu, primjerenu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu niti bilo kakav gubitak podataka, prihoda, profita, korištenja ili drugih ekonomskih prednosti koje proizlaze iz, ili su na bilo koji način povezane sa programima Pružatelja usluga, Proizvodom, ovim ugovornim odnosom ili aktivnostima Stranaka obuhvaćenih ovim ugovornim odnosom, temeljenim na jamstvu, ugovoru, deliktu, nemara, ili bilo koje pravne ili pravične teorije, čak i ukoliko je Pružatelj usluga obaviješten o mogućnosti nastanka takve štete.

U slučaju da se odgovornost za eventualnu štetu procjenjuje protiv Pružatelja usluga ili bilo koje druge osobe sa kojom ima ugovorni odnos, zajednička odgovornost tih osoba ne može prijeći iznose stvarno plaćene od strane Korisnika u mjesecu koji prethodi štetnom događaju.

Svi zahtjevi koji proizlaze iz korištenja Proizvoda moraju biti podneseni unutar 2 mjeseca od datuma nastanka događaja u svezi kojeg je zahtjev podnesen.

2.18. ODNOS

Ništa u ovim OU nije namijenjeno niti će se smatrati stvaranjem partnerstva ili joint venture među strankama, niti je jedna Straka ovlaštena djelovati kao agent Suprotne stranke, te niti jedna Stranka nema pravo nastupati kao zastupnik u ime niti za račun, niti na bilo koji drugi način vezati suprotnu Stranku (uključujući, ograničavajući se na pravo zastupanja ili jamstva, pretpostavke obveze ili odgovornosti za naknadu štete, niti izvršavati bilo koje pravo ili moć u ime druge Stranke).

2.19. TAJNOST

Stranke se slažu ne upotrebljavati Povjerljive informacije otkrivene joj od strane druge Stranke za njegovu osobnu uporabu niti svrhu osim one potrebne za izvršavanje obveza preuzetih ovim OU.

Niti jedna Stranka neće otkriti Povjerljive informacije druge Stranke trećim osobama ili zaposlenicima Stranke koja je primila takvu informaciju, osim onih zaposlenika, uz isti teret odgovornosti zaštite Povjerljive informacije, koji moraju imati takve informacije kako bi uredno izvršavali obveze iz pravnog odnosa određenog ovim OU.

Svaka Stranka se obvezuje poduzeti sve razumne mjere kako zaštitila tajnost i izbjegla otkrivanje ili korištenje Povjerljivih informacije druge Stranke u svrhu sprječavanja javnog otkrivenja ili da ne bi stupila u posjed neovlaštenim osobama.

Takve mjere uključuju najviši stupanj brige koje Stranka koja prima takve informacije koristi u svrhu zaštite svoje vlastite Povjerljive informacije slične prirode.
Stranke se obvezuju obavijestiti jedna drugu u pisanom obliku svaku zloporabu Povjerljivih informacija za koju su saznale.

Niti jedna Stranka neće, bez prethodnog pisanog pristanka druge Stranke, otkriti trećim strankama činjenicu da joj je druga Stranka otkrila Povjerljivu Informaciju unutar predmetnog pravnog odnosa, da se razgovori ili pregovori odvijaju među Strankama, ili bilo koji uvjeti, statusi ili druge činjenice sa time u svezi, osim ukoliko je to određeno zakonom, u kom slučaju isključivo uz prethodnu pisanu najavu čim prije je to moguće drugoj stranci.

2.20. PRIVATNOST PODATAKA

U svrhu ispunjenja preuzetih obveza i Članka 28(3) Uredbe 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR) stranke se slažu da Pružatelj usluga obrađuje osobne podatke u ime i račun Korisnika.

Predmetne odredbe ne oslobađaju stranke obveza kojima su podvrgnute sukladno legislativi o zaštiti tajnosti podataka ili drugim pravnim propisima.

Korisnik je odgovoran osigurati da se procesuiranje privatnih podataka vrši sukladno relevantnim odredbama EU legislative kojom se regulira zaštita osobnih podataka.

Korisnik ima pravo i obvezu odlučivati o svrsi i značenjima procesuiranja osobnih podataka.

Korisnik je odgovoran, između ostaloga, osiguravati da se procesuiranje osobnih podataka, za procesuiranje kojih je dao nalog Pružatelju Usluga, vrši sukladno relevantnim odredbama mjerodavnih pravnih pravila.

Korisnik je obvezan kontrolirati pristup programu isključivo ovlaštenih zaposlenika na temelju načela morati znati.

Ni u kom slučaju je Korisnik ovlašten dijeliti bilo kakve osobne podatke trećim stranama (fizičkim niti pravnim osobama) osim u slučaju izričitog ovlaštenja sukladno ugovoru, odlukom nadležnog tijela ili relevantnom pravu.

U slučaju kršenja odredbi ovih OU, zloporabe programa vezanog uz predmetnu poslovnu suradnju ili davanja pogrešnih uputa Pružatelju Usluga, Korisnik je isključivo odgovoran za nastanak bilo kakve štete i prekršaja koji proizlaze iz takvog štetnog događaja za svo vrijeme trajanja ovih OU i dužan je nadoknaditi Pružatelju usluga bilo kakvu štetu, troškove i postupke koji iz takvog događaja proizlaze.

Pružatelj Usluga će obrađivati osobne podatke isključivo na temelju dokumentiranih naloga Korisnika, ukoliko drugačije nije određeno EU ili zakonom države njegova sjedišta.

Takvi nalozi biti će određeni sukladno niže opisanom načinu. 

Korisnik naknadno može davati dodatne naloge tokom trajanja ovih OU, ali takvi nalozi će uvijek biti dokumentirani i držani u pisanom obliku, uključujući i elektronički oblik, i biti će povezani sa ovim OU.

Pružatelj Usluga će bez odgode obavijestiti Korisnika ukoliko dani nalozi, po mišljenju Pružatelja Usluga, krše GDPR ili relevantne propise EU ili države članice kojima se regulira materija zaštite osobnih podataka.

Pružatelj Usluga će dati pristup osobnim podacima obrađivanim u ime Korisnika, isključivo osobama koje su se obvezale na povjerljivost, ili na koje se primjenjuju statutorne odredbe o tajnosti, i to isključivo ukoliko na temelju načela morati znati.

Popis osoba sa odobrenim pristupom biti će održavan, te periodično revidiran.

Na temelju revizije, pristup osobnim podacima može biti povučen, ukoliko pristup više nije nužan, a osobne informacije će naknadno biti nedostupne tim osobama.

Pružatelj usluga će na zahtjev Korisnika pokazati da su osobe za koje je odgovoran, a da imaju pristup osobnim podacima, podvrgnute tajnosti.

Korisnik i Pružatelj usluga će uvesti prikladne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali primjeren nivo zaštite.

Korisnik će vršiti procjenu rizika prava i sloboda fizičkih osoba svojstvena obradi i uvoditi mjere za ublažavanje takvih rizika.

Zavisno od relevantnosti, takve mjere mogu uključivati sljedeće:
(i) pseudonomizaciju i šifriranje osobnih podataka; 
(ii) Sposobnost osigurati kontinuiranu povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sustava i usluga kojima se vrši obrada; 
(iii) sposobnost vratiti dostupnost pristupa osobnim podacima bez odgode u slučaju fizičkog ili tehničkog događaja; 
(iv) provođenje redovnih testova, procjena i ocjenjivanja djelotvornosti tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala sigurnost obrade. 

Pružatelj usluga će, neovisno o Korisniku, procjenjivati rizike na prava i slobode fizičkih osoba svojstvene njihovoj obradi i uvoditi mjere ublažavanja tih rizika.

U tom smislu, Korisnik će pružati Pružatelju usluga sve informacije potrebne za identifikaciju i procjenu takvih rizika.

Pružatelj usluga će pomagati Korisniku u pridržavanju njegovih obveza sukladno relevantnim odredbama GDPR, između ostalog pružanju Korisniku informacija vezanih uz tehničke i organizacijske mjere već uvedene od strane Pružatelja usluga sukladno GDPR, kao i sve druge informacije potrebne Korisniku postupati sukladno njegovoj obvezi postupanja sukladno GDPR.

Ukoliko naknadno, po procjeni Korisnika, umanjenje pronađenih rizika traži da dodatne mjere budu implementirane od strane Pružatelja usluga, Korisnik će točno odrediti dodatne mjere koje se imaju uvesti, trošak kojih snosi Korisnik.

Pružatelj usluga će ispunjavati zahtjeve određene relevantnim odredbama GDPR u svrhu angažiranja drugog izvršitelja obrade (pod-izvršitelj)

Pružatelj usluga će angažirati pod-izvršitelja isključivo uz prethodni pristanak Korisnika.

Pružatelj usluga će podnijeti zahtjev za posebni pristanak 5 dana prije angažiranja navedenog pod-izvršitelja.

Popis pod-izvršitelja već odobrenih od strane Korisnika naveden je niže u tekstu.

U slučaju da Pružatelj usluga angažira pod-izvršitelja za odrađivanje pojedinih aktivnosti u ime Korisnika, primjenjuju se iste odredbe o zaštiti osobnih podataka, kojih se pod-izvršitelj mora pridržavati na temelju ugovora ili drugog pravnog akta po pravu EU ili države članice, posebno, pružanju razmjernog jamstva da će uvesti primjerene tehničke i organizacijske mjere koje zadovoljavaju uvjete ovih OU i GDPR.

Pružatelj usluga će biti odgovoran zahtijevati da pod-izvršitelj udovoljava obvezama kojima je podvrgnut Pružatelj usluga sukladno relevantnim odredbama ovih OU i GDPR.

Kopija ugovora sa pod-izvršiteljem i naknadnim dodacima će Korisniku na njegov zahtjev, mu biti dostavljena.

Odredbe koje se tiču poslovnog odnosa, a koje se ne dotiču pravne zaštite osobnih podataka, Korisnik neće dobiti na uvid.

Pružatelj usluga će ugovoriti prijenos ugovorne obveze sa pod-izvršiteljem po kojoj, slučaju bankrota Pružatelja usluga, Korisnik stupa na mjesto Pružatelja usluga po ugovoru o pod-izvršenju, te je u tom slučaju Korisnik ovlašten provoditi mjere protiv pod-izvršitelja, na primjer, ovlaštenje Korisnika davati naloge pod-izvršitelju brisanje ili povrat osobnih podataka.

Ukoliko pod-izvršitelj svoje obveze po pravu zaštite osobnih podataka, Pružatelj usluga će ostati potpuno odgovoran Korisniku u smislu izvršenja obveza od strane pod-izvršitelja.

Prethodne odredbe ne utječu na prava vlasnika osobnih podataka sukladno GDPR, osobito onih određenih člankom 79 i 82 GDPR protiv Korisnika i Pružatelja usluga, uključujući i pod-izvršitelja.

Bilo kakav prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije od strane Pružatelja usluga, biti će izvršen isključivo na temelju dokumentiranih naloga od strane Korisnika, koji se moraju davati sukladno odredbi Glave V GDPR.

U slučaju prijenosa u treće države ili međunarodne organizacije, u slučaju gdje Pružatelj usluga nije primio pisani nalog Korisnika, na temelju relevantnih propisa EU ili države članice sjedišta Pružatelja usluga, ovaj će obavijestiti Korisnika o svojoj dužnosti, prije izvršenja prijenosa, osim u slučaju postojanja propisa koji brani Pružatelju usluga pružiti Korisniku takvu informaciju, na temelju javnog interesa.

Bez dokumentiranih naloga Korisnika, Pružatelj usluga ne može:
(i)    prenositi osobne podatke u treće države ili međunarodne organizacije 
(ii)    prenositi ili obrađivati osobne podatke pod-izvršitelju u treće države 
(iii)    dozvoliti obradu osobnih podataka od strane pružatelja usluga iz trećih država. 

Korisnikovi nalozi u svezi sa prijenosom osobnih podataka u treće države, uključujući, ukoliko je primjenjivo, člancima za prijenos podataka sukladno Glavi V GDPR na kom se zasnivaju, biti će određeni niže u tekstu.

Ovakve odredbe nisu u koliziji sa standardnim odredbama o zaštiti osobnih podataka sukladno značenju članka 46(2)(c)(d) GDPR, niti ih se stranke mogu odreći izvršavanjem obrade sukladno Glavi V GDPR.

Pružatelj usluga će pomagati Korisniku uvedenim adekvatnim tehničkim i organizacijskim mjerama u njegovu ispunjenju obveza koje nalažu odredbe Poglavlja III GDPR.

Ovo podrazumijeva da će Pružatelj usluga, u sklopu svojih mogućnosti, pomagati Korisniku biti usklađen sa: 
(i)    pravom biti upoznat kada se prikupljaju osobni podaci ispitanika 
(ii)    pravom biti upoznat sa situacijama gdje se nije uspjelo prikupiti osobne podatke ispitanika 
(iii)    pravom pristupa informacijama ispitanika 
(iv)        pravom na ispravak 
(v)        pravom na brisanje (pravo biti zaboravljen) 
(vi)    pravo na ograničenje obrade 
(vii)    obvezom obavješćivanja vezano uz ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje pri obradi 
(viii)    pravo na prenosivost podataka 
(ix)    pravom prigovora 
(x)    pravom ne biti subjekt odluke temeljeno isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje.

Nastavno na obvezu Pružatelja usluga pomoći Korisniku, Pružatelj usluga će, uzimajući u obzir prirodu obrade i informacija dostupnim mu, pomagati Korisniku osigurati usklađenost sa:
(i)    Korisnikovom obvezi da, bez odgode, gdje je to izvodivo, najkasnije 3 radna dana od dana kada je saznao za činjenicu, izvijesti o povredi osobnih podataka nadležnom tijelu, osim u slučaju da je malo vjerojatno da će povreda rezultirati rizikom na prava i slobode fizičkih osoba; 
(ii)    Korisnikovu obvezu da bez odgode komunicira povredu osobnih podataka subjektima podataka, u situacijama gdje kod povrede osobnih podataka postoji veliki rizik povrede prava i sloboda fizičkih osoba; 
(iii)    Korisnikovu obvezu izvršavanja procjene utjecaja predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka;
(iv)    Korisnikovu obvezu da se prije obrade konzultira s nadležnim nadzornim tijelom ukoliko procjena utjecaja na zaštitu podataka ukazuje da bi obrada rezultirala visokim rizikom u nedostatku mjera koje je Korisnik poduzeo radi ublažavanja rizika. 
(v)    Stranke će ovdje definirati prikladne tehničke i organizacijske mjere po kojima je Pružatelj usluga obvezan pomagati Korisniku, kao i opseg potrebne pomoći. 

U slučaju bilo kakve povrede osobnih podataka, Pružatelj usluga će, bez odgode, nakon što sazna za činjenicu nastanka povrede, o tome obavijestiti Korisnika o povredi osobnih podataka.

Pružatelj usluga će obavijestiti Korisnika, u roku od 1 radni dan od dana saznanja, za povredu osobnih podataka, ukoliko je to moguće.

Pružatelj usluga će pomagati Korisniku obavijestiti nadležno tijelo o povredi osobnih podataka u pribavi niže navedenih informacija, koje će biti navedene u Korisnikovoj obavijesti nadležnom tijelu: 
(i)    prirodi osobnih podataka, uključujući, ako je primjenjivo, kategorije i približan broj subjekata podataka uključenih i kategorije i približan broj pogođenih osobnih podataka;  
(ii)    vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka; 
(iii)    predložene ili izvršene mjere od strane Korisnika u adresiranju kršenja osobnih podataka, uključujući, gdje je to prikladno, mjere za ublažavanje mogućih štetnih učinaka štetnog događaja.   

Stranke će ovdje definirati sve sastojke koje Pružatelj usluga ima pružati Korisniku u svrhu pomaganja u obavješćivanju nadležnog tijela o kršenju osobnih podataka.

Po isteku poslovne suradnje, Pružatelj usluga će biti pod obvezom obrisati sve obrađivane osobne podatke osim ukoliko drugačije nije određeno pravom EU ili države članice sjedišta ili financijskim obvezama Korisnika prema Pružatelju usluga. 

Pružatelj usluga će predati Korisniku sve mu informacije potrebne dokazati usklađenost sa obvezama koje ima sukladno GDPR i ovim OU, te dopustiti provođenje i pomagati pri revizijama, uključujući inspekcije provođene od strane Korisnika ili drugog revizora kojeg odredi nadležno tijelo.

U svrhu pojašnjenja, prethodna odredba ne uključuje reviziju programa ili data baze ni u kom slučaju, već isključivo inspekciju i reviziju poslovnih prostora i dokaza provođenja testova ranjivosti, dokaza da su zaposlenici potpisali ugovore ili izjave o tajnosti podataka.

Primjenjive procedure Korisnikovih revizija, uključujući inspekcije nad Pružateljem usluga i pod-obrađivačima definirane su niže.

Pružatelj usluga je dužan omogućiti pristup poslovnim prostorima nadležnim tijelima ili osobama koje djeluju u ime takvih tijela, uz predočenje odgovarajućih identifikacijskih isprava. 

Stranke mogu dogovoriti i druge odredbe u svezi sa vršenjem usluge obrade osobnih podataka, definirajući, na primjer, odgovornosti, sve dok te odredbe ne proturječe, izravno ili neizravno, odredbama o zaštiti osnovnih prava i sloboda subjekata osobnih podataka sukladno relevantnim odredbama GDPR.

Korisnik će imenovati kontakt osobu na način da unese podatke o toj osobi u Internet rješenja Pružatelja usluga.

Stranke su obvezne kontinuirano obavještavati jedna drugu o izmjenama o podacima kontakt osoba i podataka.

Ova odredba je jedna od temeljnih odredbi ovih OU i slijedi njihovu pravnu sudbinu.

Obje stranke su ovlaštene tražiti izmjenu određenih odredbi, ukoliko je to nužno radi promjene relevantnih pravnih propisa ili radi ako je to potrebno radi svrsishodnosti pogođenih odredbi.

Za vrijeme trajanja ovih OU, predmetne odredbe ne mogu biti raskinute, osim u slučaju postojanja drugih odredbi kojima se regulira predmetna pravna materija među strankama.

Svrha obrade osobnih podataka u ime Korisnika jest da on ili njegovi dobavljači pružaju usluge u turizmu fizičkim osobama.

Obrađivanje osobnih podataka će se načelno sastojati od imena fizičkih osoba i njihovih kontakt informacija u svrhu urednog izvršenja usluga, te obavješćivanja nadležnih tijela o takvim aktivnostima. 

Obrada načelno uključuje sljedeće tipove osobnih podataka o subjektima: (i) ime i prezime, (ii) e-mail, (iii) broj telefona, (iv) nacionalni identifikacijski broj, (v) datum rođenja, (vi) podatke o naplati, (vii) državljanstvo.

Obrada uključuje sljedeće kategorije subjekata: (i) fizičke osobe koje koriste usluge u turizmu, (ii) fizičke osobe pružatelje usluga u turizmu, a koje su Korisnikovi dobavljači, (iii) zaposlenici.

Obrada osobnih podataka vrši se za vrijeme trajanja ovih OU.

Korištenjem programa i prihvaćanjem ovih OU, Korisnik ovlašćuje angažman sljedećih pod-obrađivača:

(i) Infobip d.o.o. Vodnjan, Istarska 157, PDV Broj: 29756659895, svrhu slanja SMS poruka fizičkim osobama,
(ii) MicroBlink d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 20, PDV Broj: 21173725829 u svrhu skeniranja osobnih identifikacijskih dokumenata fizičkih osoba i slanjem informacija nadležnim državnim tijelima,
(iii) TETRAEDAR d.o.o. Rovinj, Fažanska 2, PDV Broj: 33829498515, u svrhu obrade osobnih podataka zaposlenika i vršenja knjigovodstvenih usluga.
(iv) Worldline Bezons, 80 quai Voltaire, River Ouest, u svrhu procesuiranja online naplate

Korisnik ovlašćuje korištenje navedenih pod-obrađivača radi ispunjenja svrhe navedene za svaku pojedinu osobu. 

Korisnik ovlašćuje korištenje navedenih pod-obrađivača radi ispunjenja svrhe navedene za svaku pojedinu osobu. 

Korisnik može u svako doba zahtijevati raskid ili mirovanje poslovne suradnje sa trenutnim pod-obrađivačima, u kom slučaju, usluge koje ti pod-obrađivači nude, neće više biti dostupne Korisniku ili njegovim klijentima ili dobavljačima. 

Pružatelj usluga nije ovlašten, bez prethodna Korisnikova izričitog pristanka, angažirati pod-obrađivača za drugačiju svrhu od dogovorene ili angažirati drugog pod-obrađivača za obradu u navedene svrhe, osim u slučaju da Pružatelj usluga obustavi poslovnu suradnju sa takvim pod-obrađivačem, u kom slučaju, ima pravo o svojoj diskrecijskoj odluci odabrati drugog pod-obrađivača radi obrade informacija potrebnih za uredno izvršenje usluga u turizmu.

Ukoliko Korisnik želi dodati ili zamijeniti pod-obrađivače, stranke se moraju dogovoriti u pisanom obliku o novoj integraciji, u kom slučaju, usluge postojećih pod-obrađivača će biti prekinute do trenutka sklapanja dogovora i izvršenog spajanja.

Ni u kom slučaju Pružatelj usluga nije odgovoran za pružene usluge ukoliko Korisnik ili njegovi klijenti povuku pristanak trenutnim pod-obrađivačima iz bilo kog razloga.

Rok Korisnika mora biti u pisanom obliku, uz najmanje 30 dana otkaznog roka. 

Pružatelj usluga će pružati uslugu obrade osobnih podataka u ime Korisnika u digitalnom obliku, korištenjem Internet programskog rješenja.

Obrada podataka je automatizirana i vrši se na način koji Korisnik odredi.

Podaci se primaju u programsko rješenje od kanala prodaje, spojenih sa prodajnim stranicama i uploadanim slikama fizičkih osoba, koristeći jedan ili više modula spojenih u jezgru sustava.

Pružatelj usluga koristi server u vlasništvu i upravljanim od strane Microsoft inc. Uz primjenu najviših sigurnosnih standarda, koji se nalaze iza najnovijih vatrozida i trenutno najboljim antivirusnim rješenjem Kaspersky, zajedno sa obveznim testovima prodora i PVI DSS SAQ D evaluacijama i revizijama. 

U pogledu zaposlenika sa pristupom osobnim podacima, svi imaju potpisane izjave o tajnosti podataka, te su, korištenjem organizacijskih i programskih obuka, naučeni pridržavati se najviših sigurnosnih standarda.

Pružatelj usluga zabranjuje bilo kakav pristup bazi podataka, osim ukoliko drugačije nije određeno pravomoćnom odlukom nadležnog tijela.

Slijedom navedenog, Pružatelj usluga pridržava se svih industrijskih standarda novih sigurnosnih mjera, odluka nadležnih tijela i pravnih pravila.


Pristup osobnim podacima dozvoljen je isključivo Korisnikovim zaposlenicima uz primjenu primjerenog tereta tajnosti i Korisnikovim klijentima u svrhu izvršenja usluga u turizmu koje pružaju.

Navedeni pristup unesen je u programsko rješenje i pristup moguć jedino unosom sigurnosne šifre i email adrese registrirane i verificirane od strane korisnika.

Korisnikova je obveza verificirati sve svoje kupce i dobavljače koji koriste usluge u turizmu putem programskog rješenja.

Obveza je Korisnika držati u tajnosti podatke za ulazak u program.

Pružatelj usluga će, ukoliko je to moguće, u obujmu niže navedene asistencije, pomoći Korisniku, sukladno relevantnim odredbama, provoditi: (i) sigurnosne mjere u obliku vatrozida i antivirusne zaštite, (ii) održavati mjere tajnosti podataka sa zaposlenicima, (iii) birati spajanja sa verificiranim i dokazanim pod-obrađivačima, (iv)  vršiti sigurnosne testove.

Osobni podaci se čuvaju za vrijeme potrebno da Korisnikovi klijenti i dobavljači izvrše usluge u turizmu koje pružaju odnosnim fizičkim osobama i u svrhu revizije klijenata i dobavljača od strane poreznih tijela, nakon čega, podaci se brišu.

Obrada osobnih podataka vrši se u digitalnom obliku, na serverima koje odabere Pružatelj usluga o svojoj diskrecijskoj odluci, osim ukoliko se stranke ne dogovore drugačije.

Ukoliko Korisnik ima klijente sa mjestom prebivališta izvan EU, Stranke će se pridržavati svih ovdje navedenih odredbi. 

Pružatelj usluga će o trošku Korisnika pribaviti izvještaje trećih osoba koji se odnose na predmetnu materiju.

Izvještaj će, bez odgode biti podnesen Korisniku na uvid.

Korisnik može prigovoriti na obujam i / ili metodologiju izvještaja, te može, o vlastitom trošku, u tim slučajevima tražiti novu reviziju / inspekciju, koristeći izmijenjeni opseg i / ili metodologiju.

Na temelju rezultata takve revizije / inspekcije, Korisnik može tražiti dodatne mjere u svrhu pridržavanja sa GDPR.

Predmetne procedure odnose se i na pod-obraditelje podataka.

2.21. OBEŠTEĆENJE

Korisnik se obvezuje obeštetiti i zaštititi Pružatelja usluga i osobe sa kojima ima ugovorne odnose od svake vrste štete, gubitka, odgovornosti za štetu, odluka javnih tijela, troškova (uključujući razumne odvjetničke troškove) koji proizlaze iz zahtjeva trećih strana koji se odnose na korištenje Proizvoda ili bilo koje kršenje ovih OU ili drugih primjenjivih uvjeta povezanih sa korištenjem Proizvoda.

2.22. PRIJENOS

Pravo uporabe Proizvoda je ograničeno isključivo na Korisnika, koji ne može ni u kom slučaju prenijeti, pod-licencirati, ili na bilo koji drugi način uslugu korištenja i pristupa Proizvodu bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Svaki pokušaj Korisnika prenijeti prava i obveze iz ovih OU ili druge primjenjive pravne odnose sa Pružateljem usluga bez dobivenog prethodnog pisanog dopuštenja Pružatelja usluga biti će nevaljan.

Korisnik pristaje da Pružatelj usluga može, po vlastitom nahođenju, bez prethodne najave, prenijeti svoja prava i obveze iz ovih OU ili drugih primjenjivih dogovora bilo kojoj trećoj strani, uključujući i osobe sa kojima ima poslovne odnose.

2.23. PREDSTAVLJANJE

Korisnik potvrđuje Pružatelju usluga da je minimalno 18 godina star i da je ovlašten, te da se slaže ući u ove OU i bilo koji drugi dogovor sa Pružateljem usluga.

U slučaju da je Korisnik pravna osoba, ovlaštena osoba Korisnika jedina ima pravo ući u obvezni pravni odnos sa Pružateljem usluga, a koju činjenicu ovlaštena osoba mora dokazati službenom dokumentacijom.

Nadalje, Korisnik potvrđuje ulazi u pravni odnos reguliran ovim OU i druge dogovore u svoje ime, samovoljno i ne oslanja se ni na kakvo zastupanje, jamstvo ili izjavu osim onog određenog ovim OU.

Pružatelj usluga ne jamči da Proizvod ili bilo koji materijali na njegovim službenim Internet stranicama su prikladni ili dostupni za korištenje na drugim lokacijama i pristup njima sa teritorija gdje je njihov sadržaj protupravan je zabranjen.

Korisnik pristaje u bilo koje doba, ukoliko to od njega zatraži Pružatelj usluga, potpiše ne-elektroničku verziju ovih OU i svaki drugi dogovor ili izjavu razumno potrebnu za Pružatelja usluga da pruži i opravda korištenje Proizvoda.

2.24. MJERODAVNO PRAVO

Pravni odnos reguliran ovim OU je isključivo reguliran zakonima Hrvatske i obvezan za stranke širom svijeta.

Stranke suglasno utvrđuju isključivu stvarnu i mjesnu nadležnost Trgovačkog suda u Pazinu, za sve zahtjeve u pogledu ovih OU i drugih dogovora i slažu se da će svi pravni postupci biti provođeni na hrvatskom jeziku.

Ovi OU nisu reguliranim Konvencijom UN za ugovore o prodaji robe.

Korisnik se slaže ne podizati tužbu protiv Pružatelja usluga bez provedbe prethodnog postupka arbitraže.

2.25. VIŠA SILA

Smatra se kako niti jedna Stranka nije prekršila ove OU ukoliko je njezino djelovanje usporeno ili spriječeno iz razloga više sile, kao što su nemiri, akti terorizma, vatre, poplave, potresa, djelovanja nadležnih javnih tijela, pod uvjetom da stranka koju je zadesila viša sila o tome pismeno obavijesti drugu stranku u što kraćem roku i koristi svoje najbolje napore izvršavati svoje obveze.

2.26. SALVATORIUS

Ukoliko bilo koja odredba ovih OU bude stavljena izvan snage pravomoćnom sudskom odlukom, ili neprovediva iz bilo kojeg razloga, ostale odredbe ostaju na snazi u potpunosti, ali će biti tumačene na način da izražavaju namjeru ovog Ugovora kao cjeline, ne uzimajući u obzir salvatorne odredbe.

2.27. TRAJANJE I OTKAZIVANJE

Ovi OU zajedno sa izmjenama izvršenim od strane Pružatelja usluga primjenjuju se za čitavo vrijeme korištenja Proizvoda od strane Korisnika.

Korisnik može raskinuti pravni odnos među strankama prestankom korištenja Proizvoda u bilo koje doba, s time da odredbe koje se tiču poslovne tajne, zaštite privatnih podataka Korisnika, kao i druge odredbe koje po svojoj naravi trebaju ostati trajne, te plaćanja ukoliko je Korisnik vršio naplatu preko Proizvoda, te odredbe koje se tiču usluga koje je naplatno koristio Korisnik, ostaju na snazi.

2.28. OPSTANAK

Uvjeti, provizije, plaćanja, pravo vlasništva, sigurnosne informacije, jamstva obeštećenja, privatnost podataka, poslovna tajna, odricanja, kao i svi drugi uvjeti koji po svojoj prirodi trebaju nastaviti biti na snazi, će preživjeti bilo kakav prestanak ugovornog odnosa reguliranog ovim OU

2.29. MODIFIKACIJE OU

Pružatelj usluga zadržava pravo izmijeniti ove OU po vlastitom nahođenju bez prethodne najave, u bilo koje doba i s vremena na vrijeme.

Modifikacije stupaju na snagu postavljanjem na službenu Internet stranicu od strane Pružatelja usluga.

Pružatelj usluga može obavijestiti Korisnika o izmjenama putem elektroničke pošte ili drugom vrstom dopisivanja na adresu određenu od strane Korisnika.

Najnovija verzija ovih OU zamjenjuje sve prethodne verzije.

2.30. CJELOKUPNI SPORAZUM

Ovi OU, zajedno sa svim primjenjivim Internet obrascima za narudžbu i Cjenikom, sačinjava cjelokupan sporazum među strankama i zamjenjuje sve ranije i trenutne pregovore, razgovore ili dogovore, bez obzira da li su u pisanom ili usmenom obliku među Strankama, u pogledu predmetne materije.

Pružatelj usluga je ovlašten o vlastitom nahođenju mijenjati ove OU, Cjenik i sve obrasce bez prethodnog pristanka Korisnika.

Ovi OU izvorno su kreirani na engleskom jeziku i svi prijevodi moraju odražavati originalni jezik.

U slučaju da prijevodi odstupaju od originala, engleska verzija prevladava.

Datum stupanja na snagu izmjena smatra se datumom stavljanja na službene Internet stranice Pružatelja usluga.

Posljednje izmjene izvršene 1. siječnja 2020. godine

BeeRent d.o.o.
Zorzetti 3
52210 Rovinj
Silvana Cvek, CEO